בנייה פרטית

יעדי ביצוע של מנהל הפרויקט:

יעדי ביצוע של מנהל הפרויקט
1. בשלב התכנון:
הכתבת לוחות זמנים לתכנון.
קביעת סדרי עדיפויות.
דרישה לשינויים והתאמות תכנון אם התכנון לא עומד בתקציב.
דרישה לתכנון פרטים להבהרת התכניות לצורך תמחור נכון ולביצוע.

2. בשלב המכרזים:
ניהול משא ומתן עם קבלנים.
החלטה על פיצול מכרזים.
המלצה על קבלן זוכה.

3. בשלב הביצוע:
קביעת סדרי עדיפויות לביצוע.
מתן הנחיות לקבלנים לקידום הביצוע בהתאם ללוח הזמנים.
שילוב היועצים בפיקוח עליון.
קביעת רמת איכות הביצוע.
בירור תביעות קבלנים.
ייצוג המזמין והיועצים מול הקבלנים.
ייצוג הקבלנים מול המזמין והיועצים.
קביעת הצורך של הקבלנים בתגבור כוח אדם וציוד.
אישור חשבונות הקבלנים.
דרישה למינוי אחראי בטיחות מטעם הקבלן.
בדיקה של מילוי הוראות ותנאי החוזה ע"י הקבלן.
החלפת הקבלן בקבלן אחר במידת הצורך (בהתאם לתנאי החוזה).
קבלת המבנה מהקבלן.